Algemene voorwaarden

I. TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle onzerzijds gedane aanbiedingen en/of door ons geaccepteerde bestellingen zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.
 2. Door het plaatsen van een bestelling wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Alle daarvan afwijkende bepalingen, ook al komen deze in de door de opdrachtgever gebezigde algemene voorwaarden of condities voor, dan wel wordt door de opdrachtgever in enig geschrift daarnaar verwezen, zijn voor ons niet bindend.
 4. In afwijking van onze voorwaarden kan door ons slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden toegestemd.

II. AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen onzerzijds zijn voor ons vrijblijvend, totdat door ons de opdracht schriftelijk of telefonisch is aanvaard. Zij zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. Afbeeldingen, catalogi en verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet bindend.
 2. Aanvaarding onzerzijds van een bestelling geschiedt schriftelijk of telefonisch. Het door ons verzenden van facturen staat gelijk met schriftelijke aanvaarding.

III. RISICOCLAUSULE

 1. De bij de aanbieding opgegeven prijs/prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment kostprijsbepalende factoren.
 2. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering, de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen door onze leveranciers aan ons berekende prijzen, wijziging ondergaan, ook al vindt dit plaats tengevolge van eerder voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd geoffreerde of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Het koersrisico van het betaalmiddel waarmede enige met de levering verbandhoudende betaling dient te worden verricht, komt ten laste van de opdrachtgever.

IV. TERMIJN VAN LEVERING, OVERMACHT

 1. De termijn waarbinnen door ons de levering dient te geschieden vangt eerst aan nadat wij voor alle voor de levering noodzakelijke toestemming, vergunning(en), toewijzing en gegevens hebben ontvangen.
 2. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht – waaronder te verstaan elke van onze wil of controle onafhankelijke omstandigheid, al of niet voorzienbaar, waardoor de gehele of gedeeltelijke levering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd – zijn wij gerechtigd de levering op te schorten, danwel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid onzerzijds enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen.
 3. Indien overeengekomen is, dat de opdrachtgever gerechtigd is binnen een overeengekomen termijn het tijdstip te bepalen, waarop de levering moet plaatsvinden, is hij verplicht 14 dagen voor het door hem gewenste tijdstip ons daarvan in kennis te stellen. Wanneer de opdrachtgever ons niet tijdig in kennis stelt van het door hem gewenste tijdstip van levering, zijn wij gerechtigd na afloop van de overeengekomen termijn de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en volledige schadevergoeding te eisen.
 4. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is gekomen, kunnen wij, ter onzer keuze, dit deel leveren of wachten tot de gehele bestelde hoeveelheid gereed is gekomen. In het eerste geval moeten onze facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan.

V. TRANSPORT

 1. Bij een order met een factuurwaarde van minder dan EUR 250,00 exclusief BTW vindt, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de levering af magazijn plaats.
 2. Bij een order met een factuurwaarde van meer dan EUR 250,00 exclusief BTW vindt, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de levering, binnen België franco plaats.
 3. Bij levering franco is in de overeengekomen prijs de vrachtprijs inbegrepen.
 4. Bij levering af magazijn worden de door ons te betalen vrachtkosten door ons aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Zowel bij levering franco als af magazijn vindt het transport van hetgeen door ons is geleverd voor risico van de opdrachtgever plaats.
 6. Wij zijn vrij in de keuze van het transportmiddel en in de keuze van de route; wij kunnen ter zake niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit voortvloeiend.

VI. LEVERING EN AANVAARDING

 1. De goederen worden geacht door ons te zijn geleverd en door de opdrachtgever te zijn aanvaard :
  a. bij levering af magazijn, zodra de goederen aan de opdrachtgever zijn aangeboden, en/of zodra de goederen in of op het transportmiddel zijn geladen;
  b. bij levering franco, zodra de goederen aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveringsadres zijn bezorgd.
  c. ter zake van levering en aanvaarding strekt de door de ontvanger c.q. diens gemachtigde te ondertekenen afleveringsbewijs van onze expediteur en/of het rapport van onze expediteur en/of het rapport van de vervoerder, op gelijke wijze te ondertekenen, tot bewijs, behoudens tegenbewijs.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Ongeacht het in artikel VI. bepaalde, gaat het eigendom van de goederen eerst op de opdrachtgever over, nadat al hetgeen ons ter zake van deze goederen door de opdrachtgever verschuldigd is, inclusief eventuele rente en kosten, is voldaan.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd goederen, zolang deze niet zijn betaald, aan derden, uit welken hoofde ook, over te dragen, dan wel deze op enigerlei wijze te bezwaren.

VIII. PRIJS

 1. De door ons opgegeven prijzen zijn inclusief inladingskosten en exclusief omzetbelasting berekend en als zodanig vermeld hetzij af magazijn, hetzij franco magazijn afnemer binnen België, voor zover laatstgenoemde plaats door het transportmiddel zonder bezwaar en zonder extra kosten te bereiken is.
 2. Extra emballage is niet in de opgegeven prijs begrepen en kan afzonderlijk worden berekend.
 3. Bij een order met een factuurwaarde van minder dan EUR 250,00 zal door ons EUR 30,00 exclusief BTW orderkosten in rekening worden gebracht.

IX. BETALING

 1. Alle betalingen aan ons geschieden, tenzij een andere betalingsregeling schriftelijk is overeengekomen, binnen dertig dagen na het einde van de maand waarin facturering heeft plaatsgevonden en zij dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door ons daartoe op onze aanbieding en/of factuur vermelde rekening(en)
 2. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de factuurdatum rente van 2,0% per maand of deel daarvan verschuldigd.
 3. Wij zijn gerechtigd ten allen tijde accreditief- of zekerheidstelling door de opdrachtgever te verlangen ter nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door ons enige leverantie wordt gedaan.
 4. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidstelling geeft ons het recht de levering op te schorten tot aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd ons recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.
 5. Bij gebreke aan betaling op vervaldatum wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15%

X. GARANTIE EN RECLAMATIE

 1. Wij staan, met inachtneming van de hierna volgende beperkingen, in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen, in dier voege dat gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen twee maanden na de levering zijn ontstaan, uitsluitend, althans overwegend ten gevolge van ondeugdelijke grondstoffen en/of materiaal, kosteloos door ons zullen worden vervangen, mits de opdrachtgever ons hiertoe in de gelegenheid stelt.
 2. Indien wij dit wensen zal de opdrachtgever deze goederen franco aan ons toezenden.
 3. Indien de opdrachtgever van de door ons geleverde goederen gebruik maakt voor andere doeleinden dan waarvoor zij geleverd zijn of afwijkend van de aangegeven wijze van gebruik, zijn wij tot generlei garantie gehouden.
 4. Reclamatie ter zake van uitwendig waarneembare gebreken brengt schriftelijk binnen acht dagen na levering der goederen te geschieden, bij overschrijding waarvan wij niet tot enigerlei garantie gehouden zijn.
 5. Reclamatie ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk binnen acht dagen na de constatering te geschieden, tot ultimo veertien dagen na de sub 1. genoemde garantietermijn, bij overschrijding waarvan wij niet tot enigerlei garantie gehouden zijn.
 6. Voor de door ons geleverde, doch door ons van derden betrokken goederen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in de mate waarin de leverancier van die goederen aan ons garantie heeft gegeven.
 7. In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het verbruik dat inmiddels van het geleverde goed is gemaakt.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de nakoming van onze garantieverplichtingen uitsluitend binnen België.
 9. De voldoening van onze garantieverplichtingen geldt als enige schadevergoeding. Tot het voldoen van enige andere schadevergoeding, in welke vorm dan ook, zijn wij niet gehouden.
 10. Wij zijn tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd, gehouden indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit, en evenmin indien derden al dan niet op last van de opdrachtgever, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enige wijziging aan het door ons geleverde hebben aangebracht.

XI. RETOURZENDINGEN

 1. Retourzendingen worden uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds aangenomen en mits zulks franco geschiedt
 2. Het aannemen van eventuele retourzendingen houdt niet automatisch onze goedkeuring in.

XII. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming door ons van de in artikel X. genoemde garantieverplichtingen. Iedere vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Wij zijn, onverminderd het in artikel X. bepaalde, behoudens bij grove schuld of opzet onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van :
 3. a. daden of nalatigheid van onze ondergeschikten of personen door ons ter uitvoering van de overeenkomst gebezigd.
 4. b. overschrijding van de levertijd.

XIII. ONTBINDING

 1. Onverminderd het in de vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde zijn wij gerechtigd, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van zijn bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen mede tot zekerheid, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij ons recht op schadevergoeding van eventuele door ons geleden schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.
 2. In geval van ontbinding als sub 1. bedoeld, wordt de aan ons verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds betaald is en van de door ons nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

XIV. BEWIJS VAN ADMINISTRATIE

 1. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van de overeenkomst de in onze administratie aanwezige gegevens beslissend.

XV. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan zullen – worden onderworpen door ons te onzer keuze aan genoemde rechter of bevoegde rechter van de opdrachtgevers woonplaats.
 2. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

XVI. INWERKINGTREDING

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2010.